#author("2022-04-26T03:28:14+00:00","","")
Tranh trúc chỉ là một trong số những loại tranh rất gần gũi, quen thuộc với người Việt. Đây là loại hình nghệ thuật sáng tạo từ những vật dụng mộc mạc, xuất hiện rất nhiều ở vùng quê Việt, đó chính là tre, trúc và các loại cây thuộc họ nhà tre.Theo tin tức trên trang Wikipedia thì:Washi (Hòa chỉ) là từ mô tả 1 loại giấy thủ công của người Nhật. Hanji (Hàn chỉ) là từ mô tả 1 loại chỉ giấy thủ công của người Hàn Quốc.Thì ở đây Trúc Chỉ là từ để định danh một loại hình giấy nghệ thuật, nghệ thuật giấy thủ công mới của người Việt. Với hình tượng cây tre/ trúc là biểu tượng văn hóa và ý tưởng dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật Trúc Chỉ không chỉ là “giấy” mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh tuý mới.Hàng nghìn bức tranh trúc chỉ khi ra đời đã không giống nhau, mỗi bức là một tác phẩm nghệ thuật cộng với sự sáng tạo của nghệ nhân làm ra nó.Tranh giấy trúc chỉ càng được nổi trội hơn với sự kết hợp của ánh sáng xuyên qua tranh. Trúc chỉ hiện được công nhận và nâng cao rộng rãi tại Huế và hiện nay đang lan rộng ra toàn Việt Nam. Trúc chỉ cũng đã từng nhận được nhiều giải thưởng của cả hai lĩnh vực ở cấp quốc gia và cấp quốc tế. https://mocgiagroup.vn/vach-ngan-phong-tho/ https://mocgiagroup.vn/tranh-truc-chi/
#author("2022-04-26T04:04:44+00:00","","")

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS